Faculty and Staff Directory

Full-Time Faculty

Name Title Email Office Phone
Abu Bah Professor, Chair abah@niu.edu  ZU 807 815-753-0365
Keri Burchfield Professor kburchfield@niu.edu  ZU 907 N/A
Cassandra Crawford Associate Professor ccrawford@niu.edu  ZU 806 N/A
Chris Einolf Associate Professor ceinolf@niu.edu ZU 912 N/A
Mike Ezell Associate Professor mezell@niu.edu ZU 801 815-753-1194
Marlon Millner Affiliate Professor mmillner@niu.edu ZU 910 815-753-0365
Kerry Ferris Associate Professor kferris@niu.edu  ZU 805 N/A
Julia Gutierrez Visiting Assistant Professor jgutierrez7@niu.edu ZU 908 N/A
Laura Heideman Associate Professor, Director of Undergraduate Studies lheideman@niu.edu  ZU 812 N/A
Jeffrey Kidder Professor jkidder@niu.edu  ZU 816 N/A
Fred Markowitz Professor  fredm@niu.edu  ZU 804 N/A
Kristopher Robison Associate Professor krob@niu.edu  ZU 820 N/A
Diane Rodgers Professor, Director of Graduate Studies drodgers@niu.edu  ZU 822 815-753-1984
Shane Sharp Professor shanesharp@niu.edu  ZU 802 N/A
Carol Walther Professor cwalther@niu.edu ZU 807 N/A
Simon Weffer Associate Professor sweffer@niu.edu  ZU 808 815-753-2516
Canton Winer Assistant Professor cwiner@niu.edu ZU 810 N/A

Instructors

Name Title Email Office Phone
Kristie Crane Undergraduate Advisor kristieb@niu.edu   ZU 803 815-753-0365
Kevin Ervin Instructor kervin@niu.edu  ZU 814 N/A
Bonnie Jensen Instructor bjensen@niu.edu  ZU 818 N/A

Staff

Name Title Email Office Phone
Ashley Ford Office Support Specialist aford1@niu.edu ZU 815 815-753-6421
Laura Weber Office Administrator lmweber@niu.edu  ZU 815 815-753-6420