Publications

A total of 132 articles including: 1 Science, 1 Nature, 1 Nature Nanotechnology, 1 Nature Physics, 4 Nature Communications, 1 Proceeding of the National Academy of Sciences (PNAS), 2 Physical Review X, 12 Physical Review Letters, 10 Applied Physics Letters, 1 Journal of the American Chemical Society (JACS), 5 Nano Letters and 1 ACS Nano.

Publications after joined Northern Illinois University in 2004

 • Crystallizing kagome artificial spin ice
  Wen-Cheng Yue, Zixiong Yuan, Yang-Yang Lyu, Sining Dong, Jian Zhou, Zhi-Li Xiao, Liang He, Xuecou Tu, Ying Dong, Huabing Wang, Weiwei Xu, Lin Kang, Peiheng Wu, Cristiano Nisoli, Wai-Kwong Kwok, and Yong-Lei Wang
  Physical Review Letters 129, 057202 (2022).
 • Temperature-driven changes in the Fermi surface of graphite
  Laxman R. Thoutam, Samuel E. Pate, Tingting Wang, Yong-Lei Wang, Ralu Divan, Ivar Martin, Adina Luican-Mayer, Ulrich Welp, Wai-Kwong Kwok, and Zhi-Li Xiao
  Physical Review B 106, 155117 (2022)
 • In-situ tunable giant electrical anisotropy in a grating gated AlGaN/GaN two-dimensional electron gas
  Ting-Ting Wang, Sining Dong, Chong Li, Wen-Cheng Yue, Yang-Yang Lyu, Chen-Guang Wang, Chang-Kun Zeng, Zixiong Yuan, Wei Zhu, Zhi-Li Xiao, Xiaoli Lu, Bin Liu, Hai Lu, Hua-Bing Wang, Peiheng Wu, Wai-Kwong Kwok and Yong-Lei Wang
  Applied Physics Letters 121, 092101 (2022).
 • Field-free superconducting diode in a magnetically nanostructured superconductor
  Ji Jiang, M.V. Milošević, Yong-Lei Wang, Zhi-Li Xiao, F.M. Peeters, and Qing-Hu Chen
  Physical Review Applied 18, 034064 (2022)
 • Tunable Magnetically Induced Transparency Spectra in Magnon-Magnon Coupled Y3Fe5O12/Permalloy Bilayers
  Yuzan Xiong, Jerad Inman, Zhengyi Li, Kaile Xie, Rao Bidthanapally, Joseph Sklenar, Peng Li, Steven Louis, Vasyl Tyberkevych, Hongwei Qu, Zhili Xiao, Wai K. Kwok, Valentine Novosad, Yi Li, Fusheng Ma, and Wei Zhang
  Physical Review Applied 17, 044010 (2022).
 • Writable spin wave nanochannels in an artificial spin-ice-mediated ferromagnetic thin film
  Jianhua Li, Wen-Bing Xu, Wen-Cheng Yue, Zixiong Yuan, Tan Gao, Ting-Ting Wang, Zhi-Li Xiao, Yang-Yang Lyu, Chong Li, Chenguang Wang, Fusheng Ma, Sining Dong, Ying Dong, Huabing Wang, Peiheng Wu, Wai-Kwong Kwok, and Yong-Lei Wang
  Applied Physics Letters 120, 132404 (2022).
 • Extended Kohler’s Rule of Magnetoresistance
  Jing Xu, Fei Han, Ting-Ting Wang, Laxman R. Thoutam, Samuel E. Pate, Mingda Li, Xufeng Zhang, Yong-Lei Wang, Roxanna Fotovat, Ulrich Welp, Xiuquan Zhou, Wai-Kwong Kwok, Duck Young Chung, Mercouri G. Kanatzidis, and Zhi-Li Xiao
  Physical Review X 11, 041029 (2021).
 • Superconducting diode effect via conformal-mapped nanoholes
  Yang-Yang Lyu, Ji Jiang, Yong-Lei Wang, Zhi-Li Xiao, Sining Dong, Qinghu Chen, Milorad Milosevic, Huabing Wang, Ralu Divan, John E. Pearson, Peiheng Wu, Francois Peeters, and Wai-Kwong Kwok
  Nature Communications 12, 2703 (2021).
 • Interface roughness governed negative magnetoresistances in two-dimensional electron gases in AlGaN/GaN heterostructures
  Ting-Ting Wang, Sining Dong, Zhili Xiao, Chong Li, Wen-Cheng Yue, Bin-Xi Liang, Fei-Fan Xu, Yong-Lei Wang, Sheng-Rui Xu, Xiao-Li Lu, Jianhua Li, Chenguang Wang, Zixiong Yuan, Song-Lin Li, Guo-Zhu Sun, Bin Liu, Hai Lu, Hua-Bing Wang, and Wai-Kwong Kwok
  Physical Review Materials 5, 064003 (2021).
 • Tailoring magnetization reversal of a single-domain bar nanomagnet via its end geometry
  Jianhua Li, Sining Dong, Wen-Cheng Yue, Zixiong Yuan, Zhi-Li Xiao, Yang-Yang Lyu, Ting-Ting Wang, Chong Li, Chenguang Wang, Wen-Bing Xu, Ying Dong, Huabing Wang, Peiheng Wu, Wai-Kwong Kwok, and Yong-Lei Wang
  AIP Advances 11, 045010 (2021).
 • Non-Ohmic negative longitudinal magnetoresistance in a two-dimensional electron gas
  Yang-Yang Lyu, Xian-Jing Zhou, Zhi-Li Xiao, Roxanna Fotovat, Jing Xu, Gobind Basnet, Yong-Lei Wang, Dafei Jin, Ralu Divan, Hua-Bing Wang, and Wai-Kwong Kwok
  Physical Review B 103, 035422 (2021).
 • Reversible ratchet effects in a narrow superconducting ring
  Ji Jiang, Yong-Lei Wang, M. V. Milošević, Zhi-Li Xiao, F. M. Peeters, and Qing-Hu Chen
  Physical Review B 103, 014502 (2021).
 • Reconfigurable pinwheel artificial-spin-ice and superconductor hybrid device
  Yang-Yang Lyu, Xiaoyu Ma, Jing Xu, Yong-Lei Wang, Zhi-Li Xiao, Sining Dong, Boldizsar Janko, Huabing Wang, Ralu Divan, John E. Pearson, Peiheng Wu, and Wai-Kwong Kwok
  Nano Letters 20, 8933 (2020).
 • Ultrasonication-assisted trace amount solvent synthesis of Cs4PbBr6 crystal with ultra-bright green light emission
  Jintian Jiang, Daoyuan Wang, Mingfang Wu, Ping Peng, Fang-Fang Li, Faqian Liu, Renwei Jing, Xuedan Ma, Yan Chao, Zhili Xiao, and Qinglong Jiang
  APL Materials 8, 071115 (2020).
 • Experimental test of strong pinning and creep in current-voltage characteristics of type-II superconductors
  M. Buchacek, Z. L. Xiao, S. Dutta, E. Andrei, P. Raychaudhuri, V. B. Geshkenbein, and G. Blatter
  Physical Review B 100, 220418 (2019). Editor's suggestion
 • Magnetization-governed magnetoresistance anisotropy in topological semimetal CeBi
  Yang-Yang Lyu, Fei Han, Zhi-Li Xiao, Jing Xu, Yong-Lei Wang, Hua-Bing Wang, Jin-Ke Bao, Duck Young Chung, Mingda Li3, Ivar Martin, Ulrich Welp, Mercouri G. Kanatzidis, and Wai-Kwong Kwok
  Physical Review B 100, 180407 (Rapid Communication) (2019).
 • Topological kink plasmons on magnetic-domain boundaries
  Dafei Jin, Yang Xia, Thomas Christensen, Matthew Freeman, Siqi Wang, King Yan Fong, Geoffrey C. Gardner, Saeed Fallahi, Qing Hu, Yuan Wang, Lloyd Engel, Zhi-Li Xiao, Michael J. Manfra, Nicolas X. Fang, and Xiang Zhang
  Nature Communications 10, 4565 (2019).
 • Strong coupling between magnons and microwave photons in on-chip ferromagnet-superconductor thin-film devices
  Yi Li, Tomas Polakovic, Yong-Lei Wang, Jing Xu, Sergi Lendinez, Zhizhi Zhang, Junjia Ding, Trupti Khaire, Hilal Saglam, Ralu Divan, John Pearson, Wai-Kwong Kwok, Zhili Xiao, Valentine Novosad, Axel Hoffmann, and Wei Zhang
  Physical Review Letters 123, 107701 (2019). Chosen as an Editors' suggestion; Featured in a Viewpoint in Physics
 • Orbital-flop induced magnetoresistance anisotropy in rare earth monopnictide CeSb
  Jing Xu, Fengcheng Wu, Jin-Ke Bao, Fei Han, Zhi-Li Xiao, Ivar Martin, Yang-Yang Lyu, Yong-Lei Wang, Duck Young Chung, Mingda Li, Wei Zhang, John E. Pearson, Jidong S. Jiang, Mercouri G. Kanatzidis, and Wai-Kwong Kwok
  Nature Communications 10, 2875 (2019).
 • Negative longitudinal magnetoresistance in gallium arsenide quantum wells
  Jing Xu, Meng K. Ma, Maksim Sultanov, Zhi-Li Xiao, Yong-Lei Wang, Dafei Jin, Yang-Yang Lyu, Wei Zhang, Loren N. Pfeiffer, Ken W. West, Kirk W. Baldwin, Mansour Shayegan, and Wai-Kwong Kwok
  Nature Communications 10, 287 (2019).
 • Switchable geometric frustration in an artificial spin-ice–superconductor heterosystem
  Yong-Lei Wang, Xiaoyu Ma, Jing Xu, Zhi-Li Xiao, Alexey Snezhko, Ralu Divan, Leonidas E. Ocola, John E. Pearson, Boldizsar Janko, and Wai-Kwong Kwok
  Nature Nanotechnology 13, 560 (2018).
 • Glassy Dynamics in a heavy ion irradiated NbSe2 crystal
  S. Eley, K. Khilstrom, R. Fotovat, Z. L. Xiao, A. Chen, D. Chen, M. Leroux, U. Welp, W. K. Kwok, and L. Civale
  Scientific Reports 8, 13162 (2018).
 • Electrochemical lithium doping induced propery changes in halide perovskite CsPbBi crystal
  Q. L. Jiang, X. Q. Zeng, N. Wang, Z. L. Xiao, Z. H. Guo, and J. Lu
  ACS Energy Letters 3, 264 (2018).
 • Pressure-induced isostructural phase transition and charge transfer in superconducting FeSe
  Zhenhai Yu, Ming Xu, Zhipeng Yan, Hao Yan, Jinggeng Zhao, Umeshkumar Patel, Dale L. Brewe, Steve M. Heald, Jingyuan Ma, Yanfeng Guo, Ke Yang, Zhili Xiao, and Lin Wang
  Journal of Alloys and Compounds 767, 811 (2018).
 • Parallel magnetic field suppresses dissipation in superconducting nanostrips
  Y. L. Wang, A. Glatz, G. Kimmel, I. S. Aranson, L. R. Thoutam, Z. L. Xiao, G. R. Berdiyorov, F. M. Peeters, G. W. Crabtree, and W. K. Kwok
  Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) USA 114, E10274 (2017).
 • Reentrant metallic behavior in the Weyl semimetal NbP
  J. Xu, D. E. Bugaris, Z. L. Xiao, Y. L. Wang, D. Y. Chung, M. G. Kanatzidis, and W. K. Kwok
  Physical Review B 96, 115152 (2017).
 • Separation of electron and hole dynamics in the semimetal LaSb
  F. Han, J. Xu, A. S. Botana, Z. L. Xiao, Y. L. Wang, W. G. Yang, D. Y. Chung, M. G. Kanatzidis, M. R. Norman, G. W. Crabtree, and W. K. Kwok
  Physical Review B 96, 125112 (2017).
 • Origin of the extremely large magnetoresistance in the semimetal YSb
  J. Xu, N. J. Ghimire, J. S. Jiang, Z. L. Xiao, A. S. Botana, Y. L. Wang, Y. Hao, J. E. Pearson, and W. K. Kwok
  Physical Review B 96, 075159 (2017).
 • Effect of hexagonal patterned arrays and defect geometry on the critical current of superconducting films
  I. A. Sadovskyy, Y. L. Wang, Z. -L. Xiao, W. -K. Kwok, and A. Glatz
  Physical Review B 95, 075303 (2017).
 • Pinning, flux diodes and ratchets for vortices interacted with conformal pinning arrays
  C. J. Olson Reichhardt, Y. L. Wang, Z. L. Xiao, W. K. Kwok, D. Ray, C. Reichhardt, and B. Janko
  Physica C 533, 148 (2017).
 • Rewritable artificial magnetic charge ice
  Yong-Lei Wang, Zhi-Li Xiao, Alexey Snezhko, Jing Xu, Leonidas E. Ocola, Ralu Divan, John E. Pearson, George W. Crabtree, and Wai-Kwong Kwok
  Science 352, 962 (2016).
  In the news: NSF News; Science Daily; Science360; Phys.Org; Physics World; The Times of India; Welt der Physik (in German); XinHuaNet (in Chinese); Science&Technology Daily (in Chinese).
 • Enhancing superconducting critical current by randomness
  Y. L. Wang, L. R. Thoutam, Z. L. Xiao, B. Shen, J. E. Pearson, R. Divan, L. E. Ocola, G. W. Crabtree, and W. K. Kwok
  Physical Review B 93, 045111 (2016).
 • Temperature dependent three-dimensional anisotropy of the magnetoresistance in WTe2
  L. R. Thoutam, Y. L. Wang, Z. L. Xiao, S. Das, A. Luican-Mayer, R. Divan, G. W. Crabtree, and W. K. Kwok
  Physical Review Letters 115, 046602 (2015).
  Selected as an Editors' suggestion; Featured in a Viewpoint in Physics (http://physics.aps.org/articles/v8/71); Highlighted in an Argonne News Release http://www.anl.gov/articles/scientists-gain-insight-origin-tungsten-ditellurides-magnetoresistance
 • Anisotropic Fermi surface and quantum limit transport in high mobility 3D Dirac semimetal Cd3As2
  Yanfei Zhao, Haiwen Liu, Chenglong Zhang, Huichao Wang, Junfeng Wang, Ziquan Lin, Ying Xing, Hong Lu, Jun Liu, Yong Wang, Scott M. Brombosz, Zhili Xiao, Shuang Jia, X. C. Xie, and Jian Wang
  Physical Review X 5, 031037 (2015).
 • Origin of the turn-on temperature behavior in WTe2
  Y. L. Wang, L. R. Thoutam, Z. L. Xiao, J. Hu, S. Das, Z. Q. Mao, J. Wei, R. Divan, A. Luican-Mayer, G. W. Crabtree, and W. K. Kwok
  Physical Review B 92 (Rapid Communication), 180402 (2015).
 • Critical fields and vortex pinning in overdoped Ba0.2K0.8Fe2As2
  B. Shen, M. Leroux, Y. L. Wang, X. Luo, V. K. Vlasko-Vlasov, A. E. Koshelev, Z. L. Xiao, U. Welp, W. K. Kwok, M. P. Smylie, A. Snezhko, and V. Metlushko
  Physical Review B 91, 174512 (2015).
 • A small signal amplifier based on ionic liquid gated black phosphorous field effect transistor
  S. Das, W. Zhang, L. R. Thoutam, Z. L. Xiao, A. Hoffmann, M. Demarteau, and A. Roelofs
  IEEE Electron Device Letters 36, 621 (2015).
 • Rayleigh instability of confined vortex droplets in critical superconductors
  I. Lukyanchuk, V. M. Vinokur, A. Rydh, R. Xie, M. V. Milosevic, U. Welp, M. Zach, Z. L. Xiao, G. W. Crabtree, S. J. Bending, F. M. Peeters, and W. K. Kwok
  Nature Physics 11, 21 (2015).
 • Realization of artificial ice systems for magnetic vortices in a superconducting MoGe thin film with patterned nanostructures
  M. L. Latimer, G. R. Berdiyorov, Z. L. Xiao, F. M. Peeters, and W. K. Kwok
  Physical Review Letters 111, 067001 (2013).
 • Reliability of sensors based on nanowire networks operating in a dynamic environment
  Nader Ebrahimi, Kristin McCullough, and Zhili Xiao
  IEEE Transactions on Reliability 62, 908 (2013).
 • Enhancing the critical current of a superconducting film in a wide range of magnetic fields with a conformal array of nanoscale holes
  Y. L. Wang, M. L. Latimer, Z. L. Xiao, R. Divan, L. E. Ocola, G. W. Crabtree, and W. K. Kwok
  Physical Review B 87, (Rapid Communication) 220501 (2013).
 • Anisotropy of the critical temperature of a superconducting niobium thin film with an array of nanoscale holes in an external magnetic field
  M. L. Latimer, Z. L. Xiao, J. Hua, A. Joshi-Imre, Y. L. Wang, R. Divan, W. K. Kwok, and G. W. Crabtree
  Physical Review B 87, (Rapid Communication) 020507 (2013).
 • Reliability of sensors based on nanowire networks with either an equilateral triangle lattice or a hexagonal lattice structure
  Nader Ebrahimi, Kristin McCullough, and Zhili Xiao
  IEEE Transactions on Nanotechnology 12, 81 (2013).
 • Reliability of sensors based on nanowire networks
  Nader Ebrahimi, Kristin McCullough, and Zhili Xiao
  IIE Transactions 45, 215 (2013).
 • Large magnetoresistance oscillations in mesoscopic superconductors due to current-excited moving vortices
  G. R. Berdiyorov, M. V. Milosevic, M. L. Latimer, Z. L. Xiao, W. K. Kwok, and F. M. Peeters
  Physical Review Letters 109, 057004 (2012).
 • Catalyst-free growth of millimeter-long topological insulator Bi2Se3 nanoribbons and the observation of the π-Berry phase
  L. Fang, Y. Jia, D. J. Miller, M. L. Latimer, Z. L. Xiao, U. Welp, G. W. Crabtree, and W. -K. Kwok
  Nano Letters 12, 6164 (2012).
 • Phase slippage driven dissipation and high-field Little-Parks effect in superconducting MoGe nanowire networks formed on nanoporous substrates
  Q. Luo, X. Q. Zeng, M. E. Miszczak, Z. L. Xiao, J. Pearson, T. Xu, and W. K. Kwok
  Physical Review B 85, 174503 (2012).
 • Vortex interaction enhanced saturation number and caging effect in a superconducting film with a honeycomb array of nanoscale holes
  M. L. Latimer, G. R. Berdiyorov, Z. L. Xiao, W. K. Kwok, and F. M. Peeters
  Physical Review B 85, 012505 (2012).
 • Hydrogen responses of ultrathin Pd films and nanowire networks with a Ti buffer layer
  X. Q. Zeng, Y. L. Wang, Z. L. Xiao, M. L. Latimer, T. Xu and W. K. Kwok
  Journal of Materials Science 47, 6647 (2012).
 • Networks of ultrasmall Pd/Cr nanowires as high performance hydrogen sensors
  X. Q. Zeng, Y. L. Wang, H. Deng, M. L. Latimer, Z. L. Xiao , J. Pearson, T. Xu, H. H. Wang, U. Welp, G. W. Crabtree, and W. K. Kwok
  ACS Nano 5, 7443 (2011).
 • Doping and irradiation controlled vortex pinning behavior in BaFe2(As1-xPx)2 single crystals
  L. Fang, Y. Jia, J. A. Schlueter, A. Kayani, Z. L. Xiao, H. Claus, U. Welp, A. E. Koshelev, G. W. Crabtree, and W.-K. Kwok
  Physical Review B 84, (Rapid Communication) 140504 (2011).
 • Conversion of carbon dioxide to few-layer graphene
  Amartya Chakrabarti, Jun Lu, Jennifer C. Skrabutenas, Tao Xu, Zhili Xiao, John A. Maguire, and Narayan S. Hosmane
  Journal of Materials Chemistry 21, 9491 (2011).
 • Tin(IV) sulfide: Novel nanocrystalline morphologies
  Amartya Chakrabarti, Jun Lu, Adam M. McNamara, Lauren M. Kuta, Shena M. Stanley, Zhili Xiao, John A. Maguire, and Narayan S. Hosmane
  Inorganica Chimica Acta 374, 627 (2011).
 • Studying single nanocrystals under high pressure using an x-ray nanoprobe
  Lin Wang, Yang Ding, Umesh Patel, Wenge Yang, Zhili Xiao, Zhonghou Cai, Wendy L. Mao, and Ho-kwang Mao
  Review of Scientific Instrument 82, 043903 (2011).
 • Transparent conducting films from NbSe3 nanowires
  Sukanta De, Conor S Boland, Paul J. King, Sophie Sorel, Mustafa Lotya, U. Patel, Z. L. Xiao, and Jonathan N Coleman
  Nanotechnology 22, 285202 (2011).
 • Hydrogen gas sensing with networks of ultra-small palladium nanowires formed on filtration membranes
  X. Q. Zeng, M. L. Latimer, Z. L. Xiao, S. Panuganti, U. Welp, W. K. Kwok, and T. Xu
  Nano Letters 11, 262 (2011)
 • Low-temperature synthesis of superconducting nanocrystalline MgB2
  Jun Lu, Zhili Xiao, Qiyin Lin, Helmut Claus, and Zhigang Zak Fang
  Journal Nanomaterials 2010, article # 191058 (2010).
 • Matching effect and dynamic phases of vortex matter in Bi2Sr2CaCu2O8 nanoribbon with a periodic array of holes
  S. Avci, Z. L. Xiao, J. Hua, A. Imre, R. Divan, J. Pearson, U. Welp, W. K. Kwok, and G. W. Crabtree
  Applied Physics Letters 97, 042511 (2010) (pdf).
 • Vortex pinning by compound defects in YBa2Cu3O7-x
  J. Hua, U. Welp, J. Schlueter, A. Kayani, Z. L. Xiao, G. W. Crabtree, and W. K. Kwok
  Physical Review B 82, 024505 (2010) (pdf).
 • Evaluating free flux flow in low-pinning molybdenum-germanium superconducting films
  M. L. Liang, M. N. Kunchur, J. Hua, and Z. L. Xiao
  Physical Review B 82, article # 064502 (2010) (pdf).
 • Multi-gap nodeless superconductivity in iron selenide FeSex: evident from quasiparticle heat transport
  J. K. Dong, T. Y. Guan, S. Y. Zhou, X. Qiu, L. Ding, C. Zhang, U. Patel, Z. L. Xiao, S. Y. Li
  Physical Review B 80, 024518 (2009) (pdf).
 • Effect of sample geometry on the phase boundary of a mesoscopic superconducting loop
  G. R. Berdiyorov, S. H. Yu, Z. L. Xiao, F. M. Peeters, J. Hua, A. Imre, and W. K. Kwok
  Physical Review B 80, 064511 (2009) (pdf).
 • Magnetoresistance oscillations in granular superconducting niobium nitride nanowires
  U. Patel, Z. L. Xiao, A. Gurevich, S. Avci, J. Hua, R. Divan, U. Welp, and W. K. Kwok
  Phys. Rev. B 80, 147003 (2009) (pdf).
 • Facile synthesis of highly aligned multiwalled carbon nanotubes from polymer precursors
  Catherine Y. Han, Zhi-Li Xiao, H. Hau Wang, Xiao-Min Lin, Susana Trasobares, and Russell E. Cook
  Journal of Nanomaterials 2009, 562376 (2009) (pdf).
 • Hydrogen spillover enhanced hydriding kinetics of palladium-doped lithium nitride to lithium imide
  Chikai Lin, Tao Xu, Jiamei Yu, Qingfeng Ge, and Zhili Xiao
  Journal of Physical Chemistry 113, 8513 (2009).
 • Growth and superconductivity of FeSex crystals
  U. Patel, J. Hua, S. H. Yu, S. Avci, and Z. L. Xiao, H. Claus, J. Schlueter, V. V. Vlasko-Vlasov, U. Welp, and W. K. Kwok
  Applied Physics Letters 94, 082508 (2009) (pdf).
 • Magnetoresistance anisotropy of a one-dimensional superconducting niobium strip
  J. Hua, Z. L. Xiao, A. Imre, S. H. Yu, U. Patel, L. E. Ocola, R. Divan, A. Koshelev, J. Pearson, U. Welp, and W. K. Kwok
  Physical Review Letters. 101, article# 077003 (2008) (pdf).
 • Synthesis and superconducting properties of niobium nitride nanowires and nanoribbons
  U. Patel, S. Avci, Z. L. Xiao, J. Hua, S. H. Yu, and Y. Ito, R. Divan and L. E. Ocola, C. Zheng, H. Claus, J. Hiller, U. Welp, D. J. Miller, and W. K. Kwok
  Applied Physics Letters 91, article # 162508 (2007) (pdf).
 • Resistance and current-voltage characteristics of individual superconducting NbSe2 nanowires
  Zhixiao Zhou, Rongying Jin, Gyula Eres, David Mandrus, Victor Barzykin, Pedro Schlottmann, Yew-San Hor, Zhili Xiao and John F. Mitchell
  Physical Review B 76, 104511 (2007) (pdf).
 • Origin of the matching effect in a superconducting film containing a hole-array
  U. Patel, Z. L. Xiao, J. Hua, T. Xu, D. Rosenmann, V. Novosad, J. Pearson, U. Welp, W. K. Kwok, and G. W. Crabtree
  Physical Review B 76, (Rapid Communication) 020508 (2007) (pdf).
 • Resistance anomay in disordered superconducting films
  J. Hua, Z. L. Xiao, D. Rosenmann, I. Beloborodov, U. Welp, W. K. Kwok and G. W. Crabtree
  Applied Physics Letters 90, 072507 (2007) (pdf).
 • Wet chemical etching of the anodic aluminum oxide barrier layer
  Catherine Y. Han, Gerold A. Willing, Zhili Xiao and H. Hau Wang
  Langmuir 23, 1564 (2007) (pdf).
 • Nanostructured and chemically modified hydrophobic polyolefin surfaces
  Esa Puukilainen, Hanna-Kaisa Koponen, Zhili Xiao, Sari Suvanto, Tapani A. Pakkanen
  Colloids and Surfaces A: Physicochem. Eng. Aspects 287, 175 (2006) (pdf).
 • Onset of motion and dynamic reordering of a vortex lattice
  G. H. Li, E. Y. Andrei, Z. L. Xiao, P. Shuk and M. Greenblatt
  Physical Review Letters 96, 084502 (2006) (pdf).
 • Onset of motion and glassy dynamics of a moving vortex lattice
  Guohong Li, Eva Y. Andrei, Xu Du, Z. L. Xiao, P. Shuk and M. Greenblatt
  Journal of Physics IV 131, 101 (2005) (pdf).
 • Superconducting NbSe2 nanowires and nanoribbons converted from NbSe3 nanostructures
  Y. S. Hor, U. Welp, Y. Ito, Z. L. Xiao, U. Patel, J. F. Mitchell, W. K. Kwok and G. W. Crabtree
  Applied Physics Letters 87, 142506 (2005) (pdf).
 • Self-assembled monolayer promoted hydrogen sensing of ultra-thin palladium films
  T. Xu, M. P. Zach, Z. L. Xiao, D. Rosenmann, U, Welp, W. K. Kwok and G. W. Crabtree
  Applied Physics Letters 86, 203104 (2005) (pdf).
 • Nanowires and nanoribbons of charge-density-wave conductor NbSe3
  Y. S. Hor, Z. L. Xiao, U. Welp, Y. Ito, J. F. Mitchell, R. E. Cook, W. K. Kwok, and G. W. Crabtree
  Nano Letters 5, 397 (2005) (pdf).
 • Commensurability and strong vortex pinning in nanopatterned Nb films
  U. Welp, Z. L. Xiao, Novasad, and V. K. Vlasko-Vlasov
  Physical Review B 71, 014505 (2005) (pdf).
 • Tuning the architecture of mesostructures by electrodeposition
  Zhi-Li Xiao, Catherine Y. Han, Wai-Kwong Kwok, Hsien-Hau Wang, Ulrich Welp, Jian Wang, and George W. Crabtree
  Journal of the American Chemical Society (Communications) 126, 2316 (2004) (pdf).
 • Observation of the vortex lattice spinodal in NbSe2
  Z. L. Xiao, O. Dogru, E. Y. Andrei, P. Shuk, M. Greenblatt
  Physical Review Letters 92, 227004 (2004) (pdf).
 • Anodized aluminum oxide membranes as templates for nanoscale structures
  C. Y. Han, Z. L. Xiao, H. H. Wang, G. A. Willing, U. Geiser, U. Welp, W. K. Kwok, S. D. Bader, G. W. Crabtree
  Plating and Surface Finishing 91, 40 (2004).
 • Commensurate vortex pinning in Nb films patterned onto anodized aluminum oxide
  W. K. Kwok, Z. L. Xiao, U. Welp, V. K. Vlasko-Vlasov, V. Novosad
  Physica C 412, 347 (2004) (pdf).
List of Publications prior to 2004 (pdf).