Dangling Modifiers

Quiz

Rewrite sentences that contain dangling modifiers.